Instalace a údržba vinylové podlahy

Obecné informace

 • Instalace vinylových dílců se provádí jako poslední operace po ukončení všech řemeslných a prašných prací stavby.
 • Kartony musí být skladovány a přepravovány na rovném povrchu v baleních a nikdy nesmí být ve svislé poloze. Kartony neskladujte na velmi studených (méně než 2 °C) nebo velmi teplých (více než 40 °C) místech.
 • Zboží před instalací zkontrolujte namátkovým otevřením jednoho kartonu a zkontrolujte, zda souhlasí barva a vzor odpovídá tomu, který jste objednali a zda je množství správné a na krabicích není žádné viditelné poškození.
 • Před instalací zkontrolujte, zda na vinylových dílcích nejsou viditelné defekty. Neinstalujte žádné dílce, na kterých jsou viditelné jakékoliv vady, a ihned kontaktuje svého dodavatele.
 • Minimálně 24 hodin před pokládkou je nutné dílce aklimatizovat. Aklimatizace probíhá v místnosti určené pro pokládku při teplotě vzduchu zpravidla 18–26 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 ±10 %. Kartony mohou být naskládány ve výšce max. 5 ks na sobě. Teplota před pokládkou, během pokládky a po ní musí být konstantní až do vytvrzení lepidla (obvykle 24–72 hodin). Minimální teplota podkladu při pokládce musí být 15 °C.
 • Častou chybou při pokládce dílců je žádná, krátká nebo špatná aklimatizace dílců před pokládkou. To vede k nežádoucímu smrštění dílců po pokládce.
 • Podklad musí být především hladký, rovný, suchý, čistý a rozměrově stabilní. Nerovnosti vyšší než 2 mm na 2 m se musí vyrovnat.
 • Cementový podklad (starý i nový) dle potřeby očistěte, napenetrujte a vystěrkujte cementovou, případně sádrovou nivelační stěrkou. Nejvyšší povolená vlhkost cementového potěru nesmí překročit 2,0 % CM (1,8 % CM při aplikaci na podlahové topení).
 • Anhydritový (zbroušený) podklad musí být separován sádrovou případně cementovou nivelační stěrkou s použitím vhodného penetračního nátěru. Vlhkost nesmí překročit 0,5 % CM (0,3 % CM při aplikaci na podlahové topení)
 • Aplikace na potěr s podlahovým topením musí proběhnout až po řádné topné zkoušce.
 • Je nezbytné dodržet postupný náběh podlahového topení daný topným režimem 30 dnů před pokládkou. Tento proces se musí dodržet zejména kvůli dosažení vyhovujících vlhkostních poměrů podkladu a stabilitě.
 • Při instalaci na podlahové topení musí být topný systém vypnut 48 hodin před a 48 hodin po instalaci vinylových dílců.
 • Slunce v prosklených místnostech s jižní expozicí může způsobit zvýšení teploty podlahových dílců nad +35 °C, v takovém případě doporučujeme používat polyuretanová lepidla a chránit podlahu vhodnou stínicí technikou (okenní fólie, předokenní žaluzie, markýzy apod.). Použití stínicí techniky platí i pro dílce ve verzi click.
 • V místnostech, kde jsou velká okna, musí být před instalací okno před sluncem zastíněno.
 • Podlahoviny nesmí být pokládány v podsklepených i nepodsklepených místnostech, nejsou-li dostatečně izolovány proti spodní vlhkosti.
 • Příliš nízká teplota a vlhkost vzduchu pod 35 % RH může způsobit vady na krytině a ovlivnit tak její funkčnost dle technického listu.
 • Nedodržení pokládky dle směrových šipek (pokud je výrobce používá) může způsobit optické rozdíly lesku povrchu.
 • Vinylové dílce nelze pokládat pod vestavěný materiál (kuchyňské linky, skříně, apod.) a to z důvodu působení příliš velkého tlaku a váhy na dílce či systém click.
 • Podrobný návod na instalaci vinylové podlahy Moduleo najdete na webových stránkách www.moduleo.cz.

Podlahové topení

 • Vinylové dílce lze použít s vodními systémy podlahového vytápění.
 • Použití elektrických topných systémů pro lepené vinylové dílce a Moduleo click nedoporučujeme a před pokládkou je vždy nutné poskytnout výrobci informace o dodavateli, technickém popisu systémů a další specifikace týkající se elektrického topného systému a vyčkat na vyjádření výrobce, zda je pokládka vhodná či nikoliv.
 • Vinylové dílce Podium click lze použít na systém elektrického podlahového topení, avšak tepelný výkon nesmí překročit 60 W/m2. Po 48 hodinách od instalace dílců Podium click doporučujeme pozvolné denní natápění po 5 °C.
 • Systém podlahového vytápění musí být nastaven tak, aby teplota podkladu a povrchu lamel nepřekračovala nikdy +27 °C. Důležité je také dodržet obvodovou dilatační spáru dle doporučení výrobce (min. 5 mm), zejména při pokládce na potěr s podlahovým vytápěním.
 • Teploty vyšší než 27 °C mají za následek deformace dílců v podobě vznikajících spár, u verze click navíc uvolňování zámků. Vady dílců způsobené vysokou teplotou nad 27 °C nelze považovat za chybu materiálu.
Instalace a údržba vinylové podlahy
Instalace a údržba PVC, vinylové podlahy

Vinylové dílce určené k lepení

 • Pro podklad platí ustanovení v části „Obecné‟, tedy zejména nároky na hladkost, rovinatost, čistotu a rozměrovou stabilitu podkladu a dodržení správné technologie skladby podkladu včetně provedení vlhkostní zkoušky podkladu
 • Pro lepení dílců doporučujeme výrobci atestovaná disperzní lepidla s vysokou počáteční lepivostí. V místnostech s vyhřívanými potěry a výkyvy teplot (např. oslunění) doporučujeme používat lepidla s vysokou počáteční lepivostí a s vlákny. Podrobné údaje o druhu lepidla, použití, době odvětrání a otevřené době, typu ozubené stěrky, podmínkách skladování a bezpečnostních předpisech, jsou uvedeny v technických listech a na etiketách obalů lepidel.
 • U prosklených částí (francouzská okna apod.), kde působí na podlahu slunce a může zde docházet ke zvýšení teploty, doporučujeme použít polyuretanová lepidla.
 • Bezprostředně po položení dílců nebo ucelené části musí být materiál zaválcován pomocí 50kg článkového válce.
 • Chybou je lepení na přeschlé lepidlo, popř. nedostatečné válcování. To má za následek „zborcení‟ lepidla a tvorbu propadlin a výškových rozdílů mezi jednotlivými lamelami.
 • Důležitá je pro nanášení lepidla správná velikost zubu nanášecí zubové stěrky.

Vinylové dílce click

 • Vinyl Click je „plovoucí‟ podlaha. Lamely nesmí být přilepeny ani připevněny k povrchu pod nimi.
 • Vinylové podlahy ve verzi click lze instalovat od stěny ke stěně, avšak po obvodu místnosti a kolem konstrukčních prvků musí být vytvořena 5mm dilatační spára, u podlahy Podium Click 40 je to pak 8 mm.
 • U ploch větších než 200 m2 se doporučuje vytvořit dilatační spáru 10 mm po obvodu pokoje a kolem stavebních prvků.
 • V případě, že je jedna samostatná stěna delší než 20 lineárních metrů, potom musí být použita prostorová dilatace 5 mm.
 • Je nutno vytvořit dilatační spáru v podlahovině mezi dveřními vchody, zejména v místě, kde jsou teplotní rozdíly mezi společnými prostory.
 • Abyste maximalizovali akustickou izolaci a pohodlí podlahy, je pod Vinyl Click doporučeno použít izolační podložku. Tato podložka byla speciálně navržena tak, aby vyrovnala případné drobné nerovnosti podkladu a zlepšila akustickou absorbci s přetrvávající zárukou na funkčnost spojů podlahy Vinyl Click.
 • Izolační podložku lze rovněž nainstalovat na podlahy s topením nebo klimatizací na bázi vody. Izolační podložku lze snadno oříznout nožem na koberce.
 • Podložku položte v pruzích na sraz k sobě tak, aby směřovala v úhlu 90 ° vůči plánované nové podlaze. Podložku není třeba připevňovat. Z podložky odstraňte PET fólii a můžete začít s pokládkou podlahy podle pokynů k montáži. Na izolační podložku nepoužívejte penetrační nátěr.
 • Při použití doporučené podložky při pokládce je vždy nutné použít podložku, která je dodávaná výrobcem vinylové podlahy, např. Moduleo Click – podložka Extrafloor, Podium Click – podložka Dreamtec+.

Udržba vinylové podlahy

 • Nevystavujte nalepenou podlahovinu působení vody (v řádu hodin) a dlouhodobě prostředí s relativní vlhkostí vzduchu přesahující 75 %.
 • Zamezte pohybu předmětů s ostrými hranami po povrchu podlahy. Kamínky, zrnka písku, hrany nábytkových nožek či drápy domácích zvířat mohou způsobit poškození povrchu poškrábáním.
 • Nábytkové nožky a domácí elektrické spotřebiče opatřete ochrannými kluzáky z měkkého plastu, filcovými podložkami apod.
 • U kolečkových židlí používejte ochranné PET, popřípadě filcové podložky, určené pod mobilní nábytek.
 • Pryžové výrobky (většinou tmavá a barevná pryž – pryžová kolečka, chrániče přístrojů, podešve obuvi atd.) při dlouhodobém styku s podlahovinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu nášlapné vrstvy, která se projeví zežloutnutím, zhnědnutím až zčernáním povrchu podlahoviny v místě styku s pryžovým výrobkem.
 • Je možné používat pouze čisticí prostředky určené pro vinyl.
 • K čistění nepoužívejte ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Dojdeli ke kontaktu podlahové krytiny s chemickou látkou, zasažené místo umyjte okamžitě vodou. • Čisticí prostředky nesmí obsahovat aktivní bělidla na bázi chlorovodíku (Savo apod.)
 • Téměř u každé podlahy časem dojde ke změně barvy, bude-li vystavena přímému UV záření. Chraňte tedy podlahu před silným slunečním zářením a to použitím závěsů nebo žaluzií.
 • Vyhněte se použití rohoží podložených gumou nebo latexem, neboť zanechávají skvrny, a rovněž použití gumových či latexových koleček nebo gumových podložek pod nábytek či obuvi s gumovou podrážkou.
 • Podlahu ochráníte před poškrábáním od noh nábytku, bude-li nábytek opatřen širokými kolečky otočnými ve všech směrech, kluzáky, kolečky či plstěnými podložkami. Pod těžké předměty použijte rovněž chrániče, aby nedošlo k poškození.
 • Zabraňte kontaktu cigaret či jiných horkých předmětů s podlahou, aby nedošlo k trvalému poškození.

Návod na instalaci a údržbu lze stáhnout zde: stáhnout návod (120 kB).